รณรงค์เพื่อสุขภาพ ด้วยความปราถนาดีจาก สสอ.ศรีธาตุ

สุขภาพดี ต้องตรวจคัดกรองสุขภาพทุกปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ รพสต. ของท่าน ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญ srrt ทุก รพ.สต.ประชุม

ขอเชืญ srrt ทุก รพ.สต. ร่วมประชุมในวันที่ 1 กค. 2557 เวลา  09.00-16.00 น. ที่ห้องประชุม สสอ.ศรีธาตุ เพื่อเตรียมรับการประเมินความก้าวหน้างานควบคุมโรค ในวันที่ 3 กค. 2557

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แผนประเมินผลการปฏิบัติงาน รพ.สต. รอบ 2 ปี 2557

 
วันที่
เช้า
บ่าย
 3 กค.57.
ห้วยผึ้ง
 
 4 กค.57.
โนนม่วง
ตาดทอง
 8 กค.57.
 ท่าไฮ
คำค้อ
 9 กค.57.
ศรีสง่าเมือง

หัวนาคำ
 

 
10 กค.57.
หนองนกเขียน
นายูง
15 กค.57.
 
คำเมย
17 กค.57.
บ้านโปร่ง
นาเรียง

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                                    ด้วยสำนักงานก.พ.ได้จัดดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี งบ ๒๕๕๗รวมทั้งให้บริการชุดเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจ รายละเอียดตามแผ่นพับHRD: e-Learning ที่แนบมาพร้อมนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

เกณฑ์ QOF ล่าสุด

2014-01-23 02:20:01

เกณฑ์ qof ตัวล่าสุดครับ โปรดอ่านเกณฑ์และทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ก่อน หากสงสัย นักวิชการสาธารณสุขใน cup ของท่าน สามารถอธิบายได้
และคงต้องพิ่งพาทีมงานในระดับอำเภอได้ช่วยกัน อธิบายความหมายของแต่ละตัวชี้วัด  และถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามเขียนคำอธิบายให้
สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ  ต้องติดตามตรวจสอบว่า ข้อมูลในเครื่องของท่านที่ส่งมาที่ สสจ.  มีปริมาณเท่ากันหรือไม่  หากไม่เท่ากัน สามารถส่งใหม่ได้
(ส่งแบบปกติ   ห้าม! ส่งแบบแก้ไข)    ทีมงานฯ พบว่า  บาง รพ.สต.แก้ไขข้อมูลแล้ว แต่ส่งไม่ออก  (นำส่งที่สสจ.ปกติ แต่ส่งมาไม่มีข้อมูล) 
กรุณาตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลที่ error ด้วยนะครับ  เพื่อประโยชน์ของท่านเอง   เกณฑ์ QOF สามารถ download  ไปศึกษาได้ครับ

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

แผนนิเทศและประเมินผลงาน รพ.สต. อำเภอศรีธาตุ รอบ 1 ปี 2557

วันที่
หน่วยงาน (รพ.สต.)
เวลา
หมายเหตุ
5 กุมภาพันธ์ 2557
หัวนาคำ
เช้า
 
 
ศรีสง่าเมือง
บ่าย
 
6 กุมภาพันธ์ 2557
โนนม่วง
เช้า
 
 
บ้านโปร่ง
บ่าย
 
7 กุมภาพันธ์ 2557
ท่าไฮ
เช้า
 
 
คำเมย
บ่าย
 
10 กุมภาพันธ์ 2557
นาเรียง
เช้า
 
 
ห้วยผึ้ง
บ่าย
 
11 กุมภาพันธ์ 2557
นายูง
เช้า
 
 
คำค้อ
บ่าย
 
12 กุมภาพันธ์ 2557
ตาดทอง
เช้า
 
 
หนองนกเขียน
บ่าย
 
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การส่งรายงาน 40 คะแนน
2. ผลงาน /กิจกรรมการดำเนินงาน 30 คะแนน
 - คำสั่ง
 - แผนปฏิบัติงาน
 - ผลงาน
3. งาน IC /5 ส / ภูมิสถาปัตย์ 30 คะแนน
หมายเหตุ 
 1. การรับประทานอาหารของทีมประเมิน รอบแรก ที่ รพ.สต. รับประเมิน ช่วงเช้า
 2. การรับประทานอาหารของทีมประเมิน รอบสอง ที่ รพ.สต. รับประเมิน ช่วงบ่าย
(แผนประเมินจะใช้ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2)

รายชื่อคณะกรรมการทีมพี่เลี้ยง/ผู้ประเมิน ตามเกณฑ์ของ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว อำเภอศรีธาตุ

รายชื่อคณะกรรมการทีมพี่เลี้ยง/ผู้ประเมิน ตามเกณฑ์ของ คปสอ./รพ.สตงติดดาว อำเภอศรีธาตุ

1. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ DHS                        นายสนธยา   ศรีมาตร
2. การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA           นางณัฐต์ณิชา   หนูทอง
3. การพัฒนาตามตัวชี้วัด 15 กลยุทธ์หลัก                          นางสาวสมบุญ  ธนบดีวิวัฒน์
4. การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม                                         นายบดินทร์  ศรีลุนช่าง
5. 3S , 5 ส, Healthy work place                                         นางพรพรรณ  พิมพ์วาปี
6. PCA หมวด 3 , หมวด 6                                                  นางสุวรรณา  ร่มวาปี
7. การป้องกันการติดเชื่อ IC                                               นางรัดดาวรรณ  วิชาฤทธิ์
8. การบริหารเวชภัณฑ์                                                       นายเฉลิมชัย  สถาวรินทุ
9. การพัฒนางานชันสูตรปฐมภูมิ                                        นางสาวองุ่น รินทรึก
10. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ                          นายสุรชัย   อินลา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๑

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ

สำนักงานสาธารสุขอำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ในเขตอำเภอศรีธาตุ ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒

ป้องกันการขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่

สสอ.ศรีธาตุ ร่วมกับ รพสต.บ้านโปร่ง จัดโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหา การขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๓

รพสต.น่าอยู่ สังกัดสสอ.ศรีธาตุ

รพสต.น่าอยู่ในสังกัด สสอ.ศรีธาตุ