รณรงค์เพื่อสุขภาพ ด้วยความปราถนาดีจาก สสอ.ศรีธาตุ

สุขภาพดี ต้องตรวจคัดกรองสุขภาพทุกปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ รพสต. ของท่าน ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ

บุคคลากร/องค์กร
อาคารสำนักงานบทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                       อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๑

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ

สำนักงานสาธารสุขอำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ในเขตอำเภอศรีธาตุ ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒

ป้องกันการขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่

สสอ.ศรีธาตุ ร่วมกับ รพสต.บ้านโปร่ง จัดโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหา การขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๓

รพสต.น่าอยู่ สังกัดสสอ.ศรีธาตุ

รพสต.น่าอยู่ในสังกัด สสอ.ศรีธาตุ