รณรงค์เพื่อสุขภาพ ด้วยความปราถนาดีจาก สสอ.ศรีธาตุ

สุขภาพดี ต้องตรวจคัดกรองสุขภาพทุกปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ รพสต. ของท่าน ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ

บุคคลากร/องค์กร
อาคารสำนักงานบทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธรณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมาย 
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
                   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๑

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ

สำนักงานสาธารสุขอำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ในเขตอำเภอศรีธาตุ ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒

ป้องกันการขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่

สสอ.ศรีธาตุ ร่วมกับ รพสต.บ้านโปร่ง จัดโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหา การขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๓

รพสต.น่าอยู่ สังกัดสสอ.ศรีธาตุ

รพสต.น่าอยู่ในสังกัด สสอ.ศรีธาตุ