****: ST-MOPH ****S: Service mind (การบริการที่ดี) *** T: Team Work (มีการทำงานเป็นทีม) *** M = Mastery เป็นนายแห่งตน *** O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ******* P = People Centered approach ใส่ใจประชาชน ****** H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม ****


วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๑

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ

สำนักงานสาธารสุขอำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ในเขตอำเภอศรีธาตุ ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒

ป้องกันการขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่

สสอ.ศรีธาตุ ร่วมกับ รพสต.บ้านโปร่ง จัดโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหา การขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๓

รพสต.น่าอยู่ สังกัดสสอ.ศรีธาตุ

รพสต.น่าอยู่ในสังกัด สสอ.ศรีธาตุ